روانشناسی خانواده

مهم ترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر فرد، تجارب دوران کودکی او در محیط خانواده می باشد. فضای خانواده ، فضایی آکنده از مهر و محبت ، فداکاری و گذشت ، صمیمیت و گرمی‌ و در عین حال در برخی اوقات توام با حسادت و رشک ، دشمنی و کینه توزی ، نفرت و اطلاعت بیشتر دربارهروانشناسی خانواده[…]